П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансові послуги Кредитної спілки «КС Володар»

(затверджено протоколом спостережної ради №460 від 30.10.2017; із змінами та доповненнями протокол спостережної ради №493 від 22.08.2018 р.)

  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відповідно до Законів України «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про споживче кредитування», Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» свого Статуту та, за наявності відповідних ліцензій кредитна спілка надає наступні види фінансових послуг:

1) залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка передбачає надання кредитною спілкою кредитів згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України. Надання кредитів здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

1.2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом чи спрямованих на фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

1.3. Кредитна спілка надає фінансові послуги, зазначені у п. 1.1. цього Положення, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.4. До укладення з членом кредитної спілки договору про надання фінансової послуги кредитна спілка надає члену кредитної спілки інформацію відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових».

1.5. Спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього Положення, на підставі відповідних договорів, які повинні містити:

1) назву, номер та дату договору;

2) назву, адресу та реквізити Спілки;

3) прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу;

4) найменування фінансової операції;

5) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;

6) строк дії договору;

7) умови, які не суперечать одна одній та не містять положень з неоднозначним трактуванням;

8) положення про необхідність підписання додаткового договору в разі зміни умов цього договору;

9) положення про умови дострокового розірвання договору та порядок здійснення розрахунків;

10) положення про необхідність письмового повідомлення сторін договору щодо зміни свого місцезнаходження (адреси) однією із сторін;

11) порядок зміни і припинення дії договору, а також порядок здійснення розрахунків між сторонами;

12) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

13) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана члену кредитної спілки;

14) інші умови за згодою сторін;

15) підписи сторін.

Зміст договору про надання Спілкою фінансових послуг повинен відповідати предмету цього договору.

1.6. Положення, що регламентують надання Спілкою фінансових послуг, та договори про надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 та статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», Правилам здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2011 № 821, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 211/20524 (далі – Правила), іншим законам України та нормативно-правовим актам з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1.7. Поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються у значеннях згідно із законодавством України, що регулює діяльність кредитних спілок.

1.8. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню не менше ніж 5 (п’ять) років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

 3. НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

3.1. Загальні питання здійснення діяльності по наданню кредитів членам кредитної спілки.

Кредитом наданим члену Спілки є грошові кошти надані Спілкою члену (споживачу, позичальникові) Спілки у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у зазначені кредитним договором строки.

Споживчий кредит – грошові кошти, що надаються члену кредитної спілки – споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’яків найманого працівника.

3.2. Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

3.2.1. Спілка надає членам Спілки наступні види кредитів:

3.2.1.1. За строком:

1) кредити зі строком від 3 – х до 300 місяців включно;

3.2.1.2. За цільовим призначенням:

 1. 1)комерційні кредити;
 2. 2)кредити на ведення фермерських господарств;
 3. 3)кредити на ведення особистих селянських господарств;
 4. 4)кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
 5. 5)споживчі кредити:

-       на придбання автотранспорту;

-       на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

-       на інші потреби.

Надалі в цьому Положенні, якщо не зазначено інше, терміни:

«споживчий кредит (кредит) – грошові кошти, що надаються споживачу (позичлаьникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника»;

«договір про споживчий кредит», «загальна вартість кредиту для споживача», «загальний розмір споживчого кредиту», «загальні витрати за споживчим кредитом», «кредитний посередник», «реальна річна процентна ставка», «споживче кредитування», вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про споживче кредитування».

При цьому, відносини, які виникають між кредитною спілкою, як кредитодавцем, кредитними посередниками (за наявності) та членами кредитної спілки – споживачами (позичальниками) під час надання вище вказаних кредитів на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна та споживчих кредитів, як таких, що надаються члену кредитної спілки – споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послгу) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, на підставі кредитних договорів, загальний розмір кредиту за якими перевищує суму однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладання кредитного договору, або кредитних договорів, що укладаються на строк більше місяця, регулюються Законом України «Про споживче кредитування».

Закон України «Про споживче кредитування» не поширюється на кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору 

3.2.1.3. За порядком видачі:

1) кредит видається однією сумою;

2) кредитна лінія.

3.2.1.4. За типом процентної ставки:

1) фіксована.

3.2.1.5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періооводиться на залишок заборгованості за кредитом;

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

3.2.1.6. За видами забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами:

1) застава;

2) порука;

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

3.2.1.7. За способом надання кредиту:

 1. 1)готівковим шляхом;
 2. 2)безготівковим шляхом.

Виходячи із зазначених вище критеріїв Спілка надає кредити членам кредитної спілки за видами, встановленими окремим рішенням Спостережної ради.

За рішенням Спостережної ради для певних видів кредитів обов'язковою умовою щодо їх надання може бути передбачена наявність у члена Спілки - позичальника встановленої суми внесків зазначених видів.

3.2.2. Рішенням спостережної ради з дотриманням обмежень, визначених законодавством, може встановлюватися максимальна/мінімальна можлива сума кредитів, що надаються членам Спілки.

3.2.3. Процентна ставка за кредитом є фіксованою. Визначення розміру процентної ставки, яка встановлюється для окремих видів кредитів, визначених п.п.3.2.1. цього Положення, відбувається за наступними критеріями - виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, та попереднього досвіду надання кредитів членам Спілки за умови збереження доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено Спілкою в односторонньому порядку. Умова договору щодо права Спілки змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів встановлюється спостережною радою Спілки.

 3.2.4. При споживчому кредитуванні відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про споживче кредитування» здійснюється обчислення реальної річної процентної ставки, яка, дорівнює загальним витратам за споживчим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого споживчого кредиту. 
         Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту. Обчислення реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та що кредитна спілка як кредитодавець і член кредитної спілки – позичальник як споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі про споживчий кредит.

                 3.2.5. Розрахунок загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника) за договором про споживчий кредит здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру споживчого кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом за формулою:

                                                                                    Варт = К + ЗВ,

де 

Варт – загальна вартість кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника) за договором про споживчий кредит;

К – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або можуть бути надані члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) за договором про споживчий кредит (основний борг за кредитом, тіло кредиту); 

ЗВ – загальні витрати за споживчим кредитом.

 

Загальні витрати за споживчими кредитами, які надаються кредитною спілкою, включають такі витрати члена кредитної спілки – споживача (позичальника):

проценти за користування споживчим кредитом;

платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) (за наявності).

При цьому, сплата членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) комісій та інших обов'язкових платежів за додаткові та супутні послуги кредитодавця, внаслідок їх відсутності, не передбачається.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

 • платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з договором про споживчий кредит,
 • платежі, що підлягають сплаті членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором про споживчий кредит;
 • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які член кредитної спілки – споживач (позичальник) зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.

3.2.6. Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, реальна річна процентна ставка обчислюється на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитної спілки залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору.

3.2.7. Якщо кредит надається на умовах зазначених у пп. 1) – 3) п. 3.2.1.5 цього Положення, при яких проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом за споживчим кредитом (тілом кредиту), а основний борг за споживчим кредитом (тілом кредиту) виплачується рівними частинами або в кінці строку дії договору про споживчий кредит, реальна річна процентна ставка розраховується у процентах за формулою:

                                                                          ЗВ
                                                              РР = (--------) / Т * 365 * 100% ,
                                                                           К

де

РР – реальна річна процентна ставка за договором про споживчий кредит;

ЗВ – загальні витрати за споживчим кредитом, визначені згідно п. 3.2.3.3.1. цього Положення;

     К – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або можуть бути надані члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) за договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту);

Т – строк користування споживчим кредитом в календарних днях. Строк користування споживчим кредитом рахується від дня, наступного за днем надання коштів за договором про споживчий кредит члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику), до дня повернення такого кредиту (повного погашення основного боргу за кредитом), передбаченого договором про споживчий кредит.

3.2.8. Якщо кредит надається на умовах, зазначених у пп. 4) п. 3.2.1.5 цього Положення, реальна річна процентна ставка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за споживчим кредитом до чистої суми виданого кредиту і розрахунок її здійснюється у процентах з використанням такої формули:

  n        Кt + ЗВt
К = ∑ ---------------------

             t=1             (100% + PP)                   (dt - d1)  
                                                                                               365

 

де

PP – реальна річна процентна ставка за договором про споживчий кредит;

K – загальний розмір споживчого кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або мають бути надані споживачу за договором про споживчий кредит в момент видачі кредиту (основний борг за кредитом, тіло кредиту);

t – порядковий номер платежу, при цьому t=1 - порядковий номер платежу (платежів) на початку дії договору про споживчий кредит (на момент укладання договору);

d– дата платежу на початку дії договору про споживчий кредит (на момент укладання договору);

d– дата платежу з порядковим номером ;

n – кількість платежів, передбачених договором про споживчий кредит;

K– платіж в погашення основного боргу за споживчим кредитом (тіла кредиту) з датою сплати d, при цьому 
                              
                                                 n
                                   К = ∑ Kt
                                                 t

                                        
ЗВt – загальні витрати за споживчим кредитом, визначені згідно пп. 3.2.3.3.1. цього Положення, з датою сплати dt , при
                     n
цьому    ЗВ = ∑ ЗВt ,   ЗВ – загальні витрати за споживчим кредитом із сплатою на початку дії договору про споживчий
                     t
 кредит (на момент укладання договору), а також під час видачі споживчого кредиту.

3.2.9. Розрахунок значення реальної річної процентної ставки методом, встановленим пунктом 3.2.8. цього Положення, здійснюється із застосуванням програмного забезпечення.

У разі розрахунку значення реальної річної процентної ставки за допомогою програмного комплексу Microsoft Excel, застосовуються така функція:

ЧИСТВНДОХ (XIRR) - якщо потоки грошових коштів виникають з будь-якою періодичністю, як правило, для облікових періодів з різною тривалістю, що виражається в днях із зазначенням дати виникнення таких потоків грошових коштів.

  

3.3. Інформаційне забезпечення договору про споживчий кредит та дії, що передують його укладенню.

3.3.1. З метою формування або підтримання обізнаності споживачів та їх інтересу до кредитної спілки та споживчих кредитів, що нею надаються, кредитна спілка може розповсюджувати відповідну рекламу. При цьому, якщо в рекламі щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити наступну стандартну інформацію (далі – Стандартна інформація) про:

1) максимальну сума, на яку може бути виданий споживчий кредит;

2) реальну річну процентну ставку;

3) максимальний строк, на який видається споживчий кредит;

4) розмір першого внеску у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу.

Стандартна інформація, яка надається в письмовому вигляді, наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами. Розповсюдження реклами з інформацією про можливість надання споживчого кредиту без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника, надання безпроцентного споживчого кредиту, споживчого кредиту під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію забороняється.

3.3.2. Інформація, яка надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) до укладення договору про споживчий кредит.

3.3.2.1. Кредитна спілка розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту членом кредитної спілки – споживачем (позичальником), яка містить умови надання споживчих кредитів членам кредитної спілки, встановлені рішенням спостережної ради кредитної спілки з дотриманням умов п.3.2. цього Положення (далі – наявні та можливі схеми споживчого кредитування).

Член кредитної спілки – споживач (позичальник) перед укладенням договору про споживчий кредит має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.

3.3.2.2. До укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до цього Положення, надає члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитної спілки, із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту,

Інформація про платежі, що надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) кредитною спілкою у паспорті споживчого кредиту, обов'язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого споживчого кредиту, суму непогашеного споживчого кредиту тощо).

У разі якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у паспорті споживчого кредиту, діятимуть протягом частини строку користування споживчим кредитом, кредитна спілка повідомляє члена кредитної спілки – споживача (позичальника) про такі умови, строк їх дії та порядок інформування про їх зміну.

Інформація, наведена у паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням члена кредитної спілки – споживача (позичальника) зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою. Друкування інформації, наведеної у паспорті споживчого кредиту шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо забороняється.

У разі укладення за бажанням члена кредитної спілки – споживача (позичальника) договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) за його зверненням після укладення договору.

3.3.2.3. Кредитна спілка до укладення договору про споживчий кредит на вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) надає йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз'яснення інформації, що надається відповідно до п. 3.3.2.2. цього Положення, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для члена кредитної спілки – споживача (позичальника), зокрема у разі невиконання ним зобов'язань за таким договором.

3.3.2.4. Член кредитної спілки – споживач (позичальник) зобов'язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено п. 3.3.2.2. та 3.3.2.3 цього Положення, у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством).

3.3.2.5. Кредитна спілка розміщує інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, на яких вона надає споживчі кредити, у приміщенні, де здійснюється обслуговування членів кредитної спілки та/або на своєму офіційному веб-сайті.

3.3.2.6. На вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) кредитна спілка безоплатно надає йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному вигляді (за вибором члена кредитної спілки – споживача (позичальника)) за виключенням випадку, коли кредитна спілка на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит із членом кредитної спілки – споживачем (позичальником).

3.3.2.7. Член кредитної спілки – споживач (позичальник), який внаслідок ненадання йому наведеної у пп. 3.3.2. інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитній спілці відповідного письмового повідомлення. Кредитна спілка зобов'язана привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом 14 днів з дати отримання такого повідомлення.

 

3.4. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки.

3.4.1. Умови договору про кредит:

3.4.1.1. у споживчому кредитному договорі або договорі кредитної лінії крім положень, визначених п. 1.4. цього Положення, зазначаються:

1) тип кредиту (кредит, кредитна лінія тощо), мета отримання споживчого кредиту;

2) загальний розмір наданого споживчого кредиту;

3) порядок та умови надання споживчого кредиту;

4) строк, на який надається споживчий кредит;

5) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням споживчого кредиту (за наявності);

6) види забезпечення наданого споживчого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);

7) процентна ставка за споживчим кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;

8) реальна річна процентна ставка та загальна вартість споживчого кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;

9) порядок повернення споживчого кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитної лінії графік платежів може не надаватися);

10) інформація про наслідки прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов'язання за договором про споживчий кредит;

11) порядок та умови відмови від надання та одержання споживчого кредиту;

12) порядок дострокового повернення споживчого кредиту.

 

3.4.1.2. у інших кредитних договорах, крім положень, визначених п. 1.4. цього Положення, зазначаються:

1) порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність сплати процентів та форму розрахунку);

2) інформацію про забезпечення кредиту;

3) графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним;

4) строк, протягом якого Спілка зобов'язана надати кредит позичальнику;

5) детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту;

Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради Спілки та є Додатками до цього Положення.

 

3.4.2. Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його родини, інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, строк користуванням кредитом, запропоноване забезпечення, інформацію про досвід отримання кредитів в минулому, а також інформацію про наявну кредиторську заборгованість на момент подання заяви тощо.

Заява про надання комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерських господарств крім вищезазначеної інформації повинна містити інформацію про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, місцезнаходження, номери телефонів, види діяльності, кількість працюючих, інформацію про наявні ліцензії та дозволи, етапи використання кредиту, інформацію про поточну діяльність: обсяги реалізації, інформацію про наявні основні засоби.

Визначення кредитною спілкою можливості укладення договору про споживчий кредит здійснюється на підставі заяви члена кредитної спілки – споживача (позичальника), у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, та оцінки кредитоспроможності члена кредитної спілки – споживача (позичальника). Розгляд заяви про укладення договору про споживчий кредит здійснюється кредитною спілкою безоплатно.

3.4.3. Кредитні договори та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій формі, відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою недійсності основного зобов'язання – кредитного договору.

Не вважається пропозицією укласти договір про споживчий кредит застереження про можливість надання кредиту під час придбання товару (послуги). Вимагати від члена кредитної спілки – споживача (позичальинка) укладення договору про споживчий кредит як обов’язкової умови придбання будь-яких товарів чи послуг у кредитної спілки або у його спорідненої чи пов’язаної особи забороняється.

3.4.4. Спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів з дотриманням вимог МСБО в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом Спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом Спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

3.4.5. Оцінка кредитоспроможності споживача (позичальника) включає в себе аналіз:

- документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;

- інформації про споживача (позичальника).

3.4.6. Оцінка кредитоспроможності споживача (позичальника) здійснюється на підставі документів, що надаються споживачем (позичальником), а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з інших джерел.

У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий сан, що вимгаються законодавством або внутрішніми докуметами кредитодавця, кредитодавець має право відмовити такому споживачу в укладенні кредитного договору, договору про споживчий кредит.

3.4.6.1. Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає до Спілки копії та оригінали наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту:

• Заяву на отримання кредиту (повинна містити суму кредиту, необхідну члену Спілки; строк такого кредиту та його цільове призначення);

• Паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 02.09.1993 р. №3423-ХІІ; Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; документи, що його заміняють повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);

• Картка платника податків із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платинка податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платинка податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

• Документ, що підтверджує отримані членом Спілки доходи (такими документами вважається – довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб'єкта підприємницької діяльності );

• У випадку розгляду сукупного сімейного доходу – документи, що підтверджують отримані доходи членами родини (такими документами вважається – довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб'єкта підприємницької діяльності).

3.4.6.2. При наданні комерційних кредитів позичальник, документів зазначених в пп.3.4.6.1, надає Спілці належним чином завірені копії та оригінали документів (для огляду), що підтверджують реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; довідку з ЄДРПОУ; документи, що підтверджують реєстрацію платника податків та платника єдиного соціального внеску; наявні ліцензії, дозволи, фінансову та/або іншу звітність, тощо. Завірені копії документів додаються до заяви на отримання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

3.4.6.3. При наданні кредитів фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності члена Спілки, член Спілки, крім зазначених в пп.3.4.6.1 документів, надає Спілці належним чином завірені копії та оригінали документів (для огляду), що підтверджують державну реєстрацію такого фермерського господарства чи приватного підприємства; довідку з ЄДРПОУ; документи, що підтверджують реєстрацію платника податків; довідку про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових платежів та зборів; наявні ліцензії та дозволи; податкову та фінансову звітність за останні 12 місяців тощо. Завірені копії документів додаються до заяви на отримання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

3.4.6.4. За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу кредитоспроможності споживача (позичальника) може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту Спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

3.4.7. Окремим рішенням спостережної ради, встановлюються критерії, яким повинен відповідати заявник для отримання кредиту відповідно до встановлених підвидів кредитів, що надаються членам Спілки.

За результатами розгляду поданих документів, уповноважений член кредитного комітету або уповноважений працівник кредитної спілки, надає кредитному комітету свої рекомендації по задоволенню чи відхиленню заяви члена Спілки.

3.4.8. Всі документи позичальника та рекомендації уповноваженого члена кредитного комітету або уповноваженого працівника кредитної спілки розглядаються кредитним комітетом.

3.4.9. При здійснені діяльності з надання кредитів членам Спілки через відокремлені підрозділи (філії) Спілки (за наявності), оцінку кредитоспроможності споживача (позичальника) і первинний аналіз документів, зазначених в п.3.4.6, здійснює уповноважена особа відокремленого підрозділу (філії), яка подає на розгляд кредитного комітету заяву на отримання кредиту передану в головний офіс Спілки. Після прийняття рішення кредитним комітетом уповноважена особа відокремленого підрозділу (філії) має право на укладення кредитного договору, договору споживчого кредитування та договорів забезпечення кредиту.

3.4.10. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним становлять від 1 до 30 календарних днів. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним можуть бути змінені за окремим рішенням спостережної ради Спілки.

Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується в протоколі кредитного комітету Спілки.

3.4.11. У разі відмови кредитної спілки від укладення договору про споживчий кредит на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням - у письмовій формі.

3.4.12. Після укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка на вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника), але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитній спілці, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов), а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України «Про споживче кредитування», іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

3.4.13. У разі якщо сторони договору про споживчий кредит мають намір збільшити загальний розмір кредиту, кредитна спілка зобов'язана оцінити кредитоспроможність члена кредитної спілки – споживача (позичальника) відповідно до вимог пп. 3.4.5. – 3.4.8. цього Положення.

3.4.14. Будь-які пропозиції кредитної спілки про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених п.п. 3.4.1.1. цього Положення, повинні здійснюватися шляхом направлення кредитною спілкою члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. Умова договору про надання члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення повідомлення, є нікчемною.

Пропозиції члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) про зміни інші, ніж зміна умов договору про споживчий кредит, визначених п.п. 3.4.1.1. цього Положення, повинні надаватися у спосіб та строки, передбачені договором про споживчий кредит.

3.4.15. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника), зазначених у договорі про споживчий кредит або в додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.

3.4.16. Член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цього підпункту.

3.4.17. Укладення договору про споживчий кредит може бути пов'язано з необхідністю отримання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) додаткових чи супутніх послуг третіх осіб.

До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, зокрема, належать:

1) договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника) з метою визначення його кредитоспроможності;

2) договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника), що використовується для забезпечення виконання ним зобов'язань за договором про споживчий кредит;

3) договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) зобов'язань за договором про споживчий кредит;

4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;

5) договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.

Член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам кредитної спілки (за наявності такого переліку). Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам кредитної спілки (за наявності такого переліку), розміщується на офіційному веб-сайті кредитної спілки або на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для членів кредитної спілки – споживачів (позичальників), у всіх приміщеннях кредитної спілки, включаючи філії та відділення, що здійснюють споживче кредитування (за наявності). На вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) такий перелік має бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором.

Кредитна спілка у встановленому нею порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають її вимогам та можуть надавати членам кредитної спілки – споживачам (позичальникам) додаткові чи супутні послуги, пов'язані з укладенням договору про споживчий кредит. Кредитна спілка на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює, забезпечує вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту , а також розміщує на ньому правила співпраці з такими особами (за наявності таких вимог).

Укладення договору про споживчий кредит не пов’язано з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною третьою особою.

У разі визначення кредитною спілкою переліку третіх осіб, які можуть надавати членам кредитної спілки – споживачам (позичальникам) додаткові чи супутні послуги, пов'язані з укладенням договору про споживчий кредит, у кількості менше трьох осіб для кожного виду послуг, член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право самостійно обрати особу, яка може надавати членам кредитної спілки – споживачам (позичальникам) відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного кредитною спілкою.

У разі розірвання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов'язковим для укладення договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитної спілки, та з урахуванням вимог зазначених у попередньому абзаці цього Положення, кредитна спілка має право вимагати дострокового виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит.

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов'язкові для отримання кредиту, укладених членом кредитної спілки – споживачем (позичальником). Кредитна спілка або третя сторона повертають члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови члена кредитної спілки – споживача (позичальника) від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

3.4.18. Усі не врегульовані цим Положенням правовідносини, зокрема, щодо споживчого кредитування, регулюються чинним законодавством України.

 

  

Додаток 1
до Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „КС Володар" (згідно Закону України "Про споживче кредитування")


Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані кредитодавця

Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

 

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

 

Ліцензія/Свідоцтво

[реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ]

Номер контактного телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Адреса офіційного веб-сайту

 

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Найменування кредитного посередника

 

Місцезнаходження

 

Номер контактного телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Адреса офіційного веб-сайту*

 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту

[кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку (овердрафт) тощо]

Сума / ліміт кредиту, грн.

 

Строк кредитування

[може встановлюватися в роках, місяцях, днях]

Мета отримання кредиту

 

Спосіб та строк надання кредиту

[готівковим/безготівковим шляхом]

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

 

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту

[так/ні та за чий рахунок буде проводитися]

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

 

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка, відсотків річних

 

Тип процентної ставки

[фіксована, змінювана]

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

[порядок обчислення, індекси, які застосовуються]

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов'язкові для укладання договору, грн.:

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]

1.

 

2.

 

...

 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит

[якщо платежі за послуги кредитодавця, пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними]

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*

 

Загальні витрати за кредитом, грн.

 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.

 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

[надається у вигляді графіку платежів, у якому визначаються кількість, розмір платежів та періодичність їх внесення, за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії, коли графік платежів може не надаватися]

6. Додаткова інформація*

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов'язкові для отримання кредиту:

[зазначається необхідність отримання відповідної послуги. За наявності переліку осіб, яких кредитодавець визначив для надання таких послуг, такий перелік може зазначатися тут або може надаватися посилання на веб-сайт, де він розміщений]

послуги нотаріуса

[так/ні, перелік осіб за наявності]

послуги оцінювача

[так/ні, перелік осіб за наявності]

послуги страховика

[так/ні, перелік осіб за наявності]

[зазначаються інші обов'язкові послуги, за наявності]

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит:

[зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його застосування]

пеня

 

штрафи

 

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов'язання щодо повернення кредиту

 

інші платежі

 

7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".

[так/ні]

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов'язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: ДД/ММ/РРРР

 

 

Підпис кредитодавця:

П. І. Б., підпис

 

 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов'язань за таким договором.

 

 

Підпис споживача:

Дата, П. І. Б., підпис.

 

 

___________
* Інформація заповнюється за наявності.

 

 

ДОДАТОК № 3

Примірні кредитні договори членів

Кредитної спілки «КС Володар»

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ № ___

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, № 

м. __________

 

___ __________ 20 __ р.

           

Кредитна спілка “КС Володар”, іменована надалі “Кредитодавець”, в особі Голови Правління ___________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та член Кредитної спілки “КС Володар” ____________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику споживчий кредит у сумі ________ (__________) гривень (далі – кредит) на засадах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кредит із цільовим призначенням _____________________________ надається з метою ___________________ .

 

 2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кредит надається строком на ______________ (днів, місяців, років) від дати отримання Позичальником кредиту.

2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в день підписання Сторонами цього Договору.

2.3. Укладення цього Договору ________________(пов’язано / не пов'язано) з необхідністю отримання Позичальником додаткових чи супутніх послуг третіх осіб.

2.4. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

2.5. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або згідно заяви Позичальника шляхом спрямування на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), а також невиконання Позичальником зобов’язання щодо укладання договору  __________   ________________________________________________________ , передбаченого п. 2.3. цього Договору, звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.

2.6. Датою отримання кредиту Позичальником вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця, при спрямуванні на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника – дата зарахування суми кредиту на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника.

2.7. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця, при спрямуванні добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення – дата прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

2.8. Кредит надається на умовах _______________________________________________________ (сплати процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; періодичної сплати процентів і сплати основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом; періодичної сплати процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії кредитного договору.)

 

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ

3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить ___ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.

3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів, що є Додатком №1 до цього Договору (надалі по тексту - Графік платежів) припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків.

3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.

3.5. Сторони домовились, що надання і погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно Графіка платежів. Графік платежів відповідає умовам, зазначеним у п. 2.8. цього Договору.

3.6. За будь-яких умов, у випадку порушення Позичальником вимог п. 3.5. даного Договору, з наступного дня плата за користування кредитом (проценти) буде становити ____ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом.

3.7. З наступного дня, після виконання Позичальником своїх прострочених зобов’язань в повному обсязі, включаючи сплату процентів за процентною ставкою, визначеною п. 3.6 цього Договору, плата за користування кредитом буде нараховуватися відповідно до п. 3.1. даного Договору.

3.8. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або згідно заяви Позичальника, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору, або шляхом спрямування добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал (добровільних додаткових пайових внесків Позичальника) на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

3.10. Відповідно до вимог п. 9) ч.1 ст.12 Закону України «Про споживче кредитування», реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору, а також, усі припущення, використані для обчислення такої ставки, зазначені в Графіку платежів, що є Додатком №1 до цього Договору. Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту. Обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.

3.11. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або неустойкою (штрафом, пенею) та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавством) шляхом __________________________________.

4.2. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

4.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

 

5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН

5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.1.1. Використати кредит за цільовим призначенням.

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки використання кредиту за цільовим призначенням.

5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до Графіка платежів.

5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.1.5. Укласти договір(-и), зазначений(-і) у п. 2.3. цього Договору, а також, договір з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати згідно договору (-ів), зазначеного(-их) у п. 2.3. цього Договору (за наявності).

5.1.7. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.1.8. Протягом семи календарних днів з дати подання Кредитодавцю письмового повідомлення про відмову від цього Договору з дотриманням вимог зазначених у п. 5.2.3. повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором.

5.1.9. Повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

5.2. Позичальник має право:

5.2.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.

5.2.3. Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від укладення цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. .

Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.

Відмова від цього Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, зазначених в п. 2.3. цього Договору, та договору з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

Право на відмову від цього Договору не застосовується, якщо виконання зобов'язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від цього Договору.

5.2.4. Відповідно до законодавства одержувати компенсацію від Кредитодовця у зв’язку з розірванням або невиконанням Кредитодавцем цього Договору.

5.2.5. Вимагати від Кредитодавця за письмовою заявою, але не частіше одного разу на місяць, безоплатного отримання протягом _______________  робочих днів від дати подання Кредитодавцю такої заяви надання письмової інформації про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, зокрема інформацію про платежі за цим Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов).

5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 11 цього Договору протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

5.3.3. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, здійснити відповідне коригування зобов'язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий Графік платежів.

5.3.4. Прийняти від Позичальника платежі у разі дострокового повернення кредиту без встановлення Позичальнику будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням кредиту.

5.3.5. У письмовій формі повідомити Позичальника про затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці із зазначенням вимоги до Позичальника про здійснення таких платежів або повернення кредиту протягом 30 календарних днів, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов договору про кредит, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

5.3.6. Безоплатно надавати за письмовою заявою Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, протягом ________________  робочих днів від дати отримання такої заяви письмову інформацію про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, зокрема інформацію про платежі за цим Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов).

5.4. Кредитодавець має право:

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.

5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту , строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) у разі порушення Позичальником встановленого цим Договором обов'язку цільового використання кредиту;

б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

в) у разі розірвання Позичальником договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов'язковим для укладення цього Договору згідно п. 2.3. цього Договору, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця (за наявності).

5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.7. Якщо Кредитодавець на основі п. 5.4.3. цього Договору вимагає повернення споживчого кредиту, повернення споживчого кредиту може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитодавця. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору про надання споживчого кредиту, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

 

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:

1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання документів;

7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

 

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених у п. 7.4. – 7.6. цього Договору.

7.4. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за цим Договором, і не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця має сплатити Кредитодавцю пеню, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання – простроченої заборгованості за кредитом та нарахованими процентами за кожен день прострочення виконання. Пеня встановлюється у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

7.5. Позичальник, який не виконав інший із зазначених у п. 5.1. цього Договору обов’язків, окрім обов’язків встановлених п.п. 5.1.3. цього Договору і не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця має сплатити штраф у розмірі ___________ відсотків від суми, одержаної Позичальником за цим Договором

7.6. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1 Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

9.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ

10.1. Строк дії цього Договору становить   __________________ (років, місяців, днів тощо).

10.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.

10.3. Дія цього Договору припиняється:

10.3.1. Після закінчення строку, визначеного п. 10.1. цього Договору.

10.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

10.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п. 9.2 цього Договору.

10.4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до ст.631 ЦК України).

10.5. Позичальник підтверджує, що:

– отримав від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та

– інформація про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані Кредитодавцем виходячи із обраних Позичальником умов кредитування,

– Позичальником отримано всі пояснення, необхідні для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано цей Договір до потреб та фінансової ситуації Позичальника, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для Позичальника, в тому числі в разі невиконання Позичальником зобов'язань за цим Договором,

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

10.6. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням, в тому числі, того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.5 та один з оригіналів цього Договору.

10.7. Цей Договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

10.8. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „                   ” (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

11. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка “КС Володар”

 

 

 

ПІП

Місцезнаходження:

 

Місце проживання:

 

 

 

Тел:

 

Тел:

П/р №

 

Паспорт:

в

 

 

МФО

 

Ідентифікаційний код:

Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

/_____________/

 

/___________/

 

Договір отримав:

 

“____”_____________ 20_ р.       ____________________/____________/


                                                                                                           Додаток № 1

                                                                                                                           до Договору про споживчий кредит №____

                                                                                                                           від “__” ________ 20__ року

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

 

Дата надання кредиту:______________

Сума кредиту: _________

Процентна ставка: __________

 

1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата

Залишок

Нарахований процент

Погашено

 

Основна сума

Процент

 

Основна сума

Процент

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

2. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору розраховані відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про споживче кредитування». Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту зазначеного у п.2.5. цього Договору. Обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.

3. Розрахунок загальної вартості кредиту для Позичальника за цим Договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру кредиту, зазначеного у п. 1.1. цього Договору, та загальних витрат за кредитом за формулою:

                                                                                           Варт = К + ЗВ ,

де 

 Варт – загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором;

 К – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані Позичальнику за цим Договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту) згідно п. 1.1 цього Договору;

ЗВ  – загальні витрати за кредитом, які включають проценти за користування кредитом. 

Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, а також за послуги кредитного посередника, внаслідок відсутності таких послуг та необхідності їх отримання Позичальником не включаються до складу загальних витрат за кредитом.

Також до загальних витрат за кредитом не включаються:

 • платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з цим Договором про споживчий кредит,
 • платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених цим Договором;
 • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором, розрахована з дотриманням вимог цього пункту Графіку платежів становить:

Варт =  _____________+ __________________ = ____________________ гривень.

 

4. Реальна річна процентна ставка дорівнює загальними витратам за споживичим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого кредиту, а саме:  _______________ % річних.

5. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.

6. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору про споживчий кредит № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

       КРЕДИТОДАВЕЦЬ                                                                                                             ПОЗИЧАЛЬНИК

                                                                                          

Кредитна спілка «КС Володар»                                                                                       ____________________ (П.І.Б)

 

________________________ /П.І.Б./                                                                                   ____________________

м.п.                                                                                                                                                     (підпис)

 

 

 

           

 

                                                                                                                                   

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ № ___

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, № 

м. __________

 

___ __________ 20 __ р.

           

Кредитна спілка “КС Володар”, іменована надалі “Кредитодавець”, в особі Голови Правління ___________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та член Кредитної спілки “КС Володар” ____________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику споживчий кредит на засадах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кредитні кошти за цим Договором надаються Позичальнику на умовах відновлюваної кредитної лінії (надалі – „кредитна лінія” або "кредит") в межах встановленого кредитного ліміту (надалі – "кредитний ліміт). Загальний кредитний ліміт, що надається Кредитодавцем Позичальнику за даним Договором, становить _______________ (___________________) грн. ____ коп., при цьому після закінчення перших ____ (___________) календарних місяців строку кредиту, кредитний ліміт зменшується до _________ (_________________________) грн. ____ коп.

1.3. Кредит із цільовим призначенням _____________________________  надається з метою _________________  .

 

 2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кредит надається строком на ______________ (днів, місяців, років) від дати отримання Позичальником кредиту і повинен бути повернутий Кредитодавцю не пізніше «__» _________________ року.

2.2 Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в день підписання Сторонами цього Договору єдиноразово або частинами в межах встановленого кредитного ліміту - траншами протягом 3 банківських днів з дати надання Позичальником відповідної заяви.

2.3. Укладення цього Договору ________________(пов’язано / не пов'язано) з необхідністю отримання Позичальником додаткових чи супутніх послуг Кредитодавця, кредитного посередника або третіх осіб.

2.4. Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

2.5. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або згідно заяви Позичальника шляхом спрямування на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.

2.6. Датою отримання кредиту Позичальником вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця, при спрямуванні на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника – дата зарахування суми кредиту на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника.

2.7. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця, при спрямуванні добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення – дата прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

2.8. Кредит надається на умовах  _______________________________________________________ (сплати процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; періодичної сплати процентів і сплати основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору; періодичної сплати процентів і періодичної сплати рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом; періодичної сплати процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії кредитного договору.)

 

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНIЗМ РОЗРАХУНКIВ

3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить ___ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.

3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів, що є Додатком №1 до цього Договору (надалі по тексту - Графік платежів) припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків.

3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору.

3.5. Сторони домовились, що надання і погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно Графіка платежів. Графік платежів відповідає умовам, зазначеним у п. 2.8. цього Договору.

3.6. За будь-яких умов, у випадку порушення Позичальником вимог п. 3.5. даного Договору, з наступного дня плата за користування кредитом (проценти) буде становити ____ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом.

3.7. З наступного дня, після виконання Позичальником своїх прострочених зобов’язань в повному обсязі, включаючи сплату процентів за процентною ставкою, визначеною п. 3.6 цього Договору, плата за користування кредитом буде нараховуватися відповідно до п. 3.1. даного Договору.

3.8. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або згідно заяви Позичальника, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору, або шляхом спрямування добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал (добровільних додаткових пайових внесків Позичальника) на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

3.10. Відповідно до вимог п. 9) ч.1 ст.12 Закону України «Про споживче кредитування», реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору, а також, усі припущення, використані для обчислення такої ставки, зазначені в Графіку платежів, що є Додатком №1 до цього Договору. Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту. Обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.

3.11. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або неустойкою (штрафом, пенею) та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавством) шляхом __________________________________.

4.2. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

4.3. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

 

5. IНШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН

5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.1.1. Використати кредит за цільовим призначенням.

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки використання кредиту за цільовим призначенням.

5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до Графіка платежів.

5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.1.5. Укласти договір з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

5.1.6. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.1.7. Протягом семи календарних днів з дати подання Кредитодавцю письмового повідомлення про відмову від цього Договору з дотриманням вимог зазначених у п. 5.2.3. повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором.

5.1.8. Повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

5.2. Позичальник має право:

5.2.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.

5.2.3. Протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від укладення цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку відмови. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. .

Позичальник не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.

Відмова від цього Договору є підставою для припинення договору з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

Право на відмову від цього Договору не застосовується, якщо виконання зобов'язання за ним забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів), а також, якщо кредит було надано на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від цього Договору.

5.2.4. Відповідно до законодавства одержувати компенсацію від Кредитодовця у зв’язку з розірванням або невиконанням Кредитодавцем цього Договору.

5.2.5. Вимагати від Кредитодавця за письмовою заявою, але не частіше одного разу на місяць, безоплатного отримання протягом                                робочих днів від дати подання Кредитодавцю такої заяви надання письмової інформації про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, зокрема інформацію про платежі за цим Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов).

5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 11 цього Договору протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

5.3.3. Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, здійснити відповідне коригування зобов'язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий Графік платежів.

5.3.4. Прийняти від Позичальника платежі у разі дострокового повернення кредиту без встановлення Позичальнику будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням кредиту.

5.3.5. У письмовій формі повідомити Позичальника про затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці із зазначенням вимоги до Позичальника про здійснення таких платежів або повернення кредиту протягом 30 календарних днів, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов договору про кредит, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

5.3.6. Безоплатно надавати за письмовою заявою Позичальника, але не частіше одного разу на місяць, протягом                              робочих днів від дати отримання такої заяви письмову інформацію про поточний розмір заборгованості Позичальника, розмір суми кредиту, повернутої Кредитодавцю, зокрема інформацію про платежі за цим Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов).

5.4. Кредитодавець має право:

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.

5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту , строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) у разі порушення Позичальником встановленого цим Договором обов'язку цільового використання кредиту;

б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.7. Якщо Кредитодавець на основі п. 5.4.3. цього Договору вимагає повернення споживчого кредиту, повернення споживчого кредиту може бути здійснено Позичальником протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитодавця. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору про надання споживчого кредиту, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

 

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:

1) він є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи, надані ним для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання документів;

7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

 

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених у п. 7.4. – 7.6. цього Договору.

7.4. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за цим Договором, і не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця має сплатити Кредитодавцю пеню, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання – простроченої заборгованості за кредитом та нарахованими процентами за кожен день прострочення виконання. Пеня встановлюється у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

7.5. Позичальник, який не виконав інший із зазначених у п. 5.1. цього Договору обов’язків, окрім обов’язків встановлених п.п. 5.1.3. цього Договору і не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця має сплатити штраф у розмірі                    відсотків від суми, одержаної Позичальником за цим Договором

7.6. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1 Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

9.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

 

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ

10.1. Строк дії цього Договору становить                                        (років, місяців, днів тощо).

10.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.

10.3. Дія цього Договору припиняється:

10.3.1. Після закінчення строку, визначеного п. 10.1. цього Договору.

10.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

10.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п. 9.2 цього Договору.

10.4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до ст.631 ЦК України).

10.5. Позичальник підтверджує, що:

– отримав від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та

– інформація про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані Кредитодавцем виходячи із обраних Позичальником умов кредитування,

– Позичальником отримано всі пояснення, необхідні для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано цей Договір до потреб та фінансової ситуації Позичальника, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для Позичальника, в тому числі в разі невиконання Позичальником зобов'язань за цим Договором,

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

10.6. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням, в тому числі, того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.5 та один з оригіналів цього Договору.

10.7. Цей Договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

10.8. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „                   ” (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

 

11. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

 

ПОЗИЧАЛЬНИК

Кредитна спілка “КС Володар”

 

 

 

ПІП

Місцезнаходження:

 

Місце проживання:

 

 

 

Тел:

 

Тел:

П/р №

 

Паспорт:

в

 

 

МФО

 

Ідентифікаційний код:

Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

/_____________/

 

/___________/

 

Договір отримав:

 

“____”_____________ 20_ р.       ____________________/____________/


                                                                                                           Додаток № 1

                                                                                                                           до Договору про споживчий кредит №____

                                                                                                                           від “__” ________ 20__ року

 

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

 

Дата надання кредиту:______________

Сума кредиту: _________

Процентна ставка: __________

 

1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата

Залишок

Нарахований процент

Погашено

 

Основна сума

Процент

 

Основна сума

Процент

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

2. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору розраховані відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про споживче кредитування». Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту зазначеного у п.2.5. цього Договору. Обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.

3. Розрахунок загальної вартості кредиту для Позичальника за цим Договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру кредиту, зазначеного у п. 1.1. цього Договору, та загальних витрат за кредитом за формулою:

 
 
,
де 
 
 – загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором;
 
 – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані Позичальнику за цим Договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту) згідно п. 1.1 цього Договору;
 
 – загальні витрати за кредитом, які включають проценти за користування кредитом. 

Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, а також за послуги кредитного посередника, внаслідок відсутності таких послуг та необхідності їх отримання Позичальником не включаються до складу загальних витрат за кредитом.

Також до загальних витрат за кредитом не включаються:

 • платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з цим Договором про споживчий кредит,
 • платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених цим Договором;
 • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором, розрахована з дотриманням вимог цього пункту Графіку платежів становить:

=                             +                                            =                                                           гривень.

 

4. Реальна річна процентна ставка дорівнює загальними витратам за споживичим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого кредиту, а саме:                                                % річних.

5. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.

6. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Договору про споживчий кредит № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

       КРЕДИТОДАВЕЦЬ                                                                                                             ПОЗИЧАЛЬНИК

                                                                                          

Кредитна спілка «КС Володар»                                                                                       ____________________ (П.І.Б)

 

________________________ /П.І.Б./                                                                                   ____________________

м.п.                                                                                                                                                     (підпис)

 

 

  

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТИЙ ДОГОВІР № __

 

м. ________

 

“___” __________ 20__ р.

 

Кредитна спілка “КС Володар”, іменована надалі “Кредитодавець”, в особі Голови Правління ___________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та член Кредитної спілки “КС Володар” ____________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит у сумі ________ (__________) гривень (далі – кредит) на засадах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кредит, що надається, за цільовим призначенням є комерційним кредитом.

 

2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ

2.1. Кредит надається строком на __________ (___________) фактичних (днів, місяців) від дати отримання Позичальником кредиту.

2.2. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику всю суму кредиту в день підписання цього Договору.

2.3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю фактично отримані суми кредиту та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

2.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або згідно заяви Позичальника шляхом спрямування на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.

2.5. Датою отримання кредиту Позичальником вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця, при спрямуванні на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника – дата зарахування суми кредиту на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника.

2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця, при спрямуванні добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення – дата прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

 

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить ___ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.

3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів, що є Додатком №1 до цього Договору (надалі по тексту – Графік платежів) припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків.

3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту.

3.5. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно Графіка платежів.

3.6. За будь-яких умов, у випадку порушення Позичальником вимог п. 3.5. даного Договору, з наступного дня плата за користування кредитом (проценти) буде становити ____ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом.

3.7. З наступного дня, після виконання Позичальником своїх прострочених зобов’язань в повному обсязі, включаючи сплату процентів за процентною ставкою, визначеною п. 3.6 цього Договору, плата за користування кредитом буде нараховуватися відповідно до п. 3.1. даного Договору.

3.8. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або згідно заяви Позичальника, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору, або шляхом спрямування добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал (добровільних додаткових пайових внесків Позичальника) на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

3.10. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або неустойкою (штрафом, пенею) та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавством), шляхом __________________________________.

4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника.

4.3. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

 

5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.1.1. Використовувати кредит за цільовим призначенням.

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки використання кредиту за цільовим призначенням.

5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до Графіка платежів.

5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, строк протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.1.5. Укласти договір з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати, а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.

5.1.7. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.2. Позичальник має право:

5.2.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.

5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 11 цього Договору протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

5.4. Кредитодавець має право:

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.

5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту , строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) у разі порушення Позичальником встановленого цим Договором обов'язку цільового використання кредиту;

б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на строк, що перевищує один календарний місяць;

в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;

г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;

д) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.6. цього Договору обов’язку щодо забезпечення кредиту.

5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:

1) від є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи, надані їм для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання документів;

7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених у п. 7.4. – 7.5. цього Договору

7.4. У разі своєчасного ненадходження (прострочення) повністю або частково, планового платежу встановленого Графіком платежів та за умови, що Позичальник не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця, Кредитодавець нараховує, а Позичальник зобов’язується сплатити пеню в розмірі 0,5% за кожен день прострочення від суми несплаченого платежу.

7.5. У разі прийняття Кредитодавцем рішення про стягнення процентів за користування кредитом та суми кредиту в судовому порядку внаслідок невиконання Позичальником зобов’язань, встановлених п.2.3, до Позичальника застосовується штраф у розмірі 50% від суми фактичного залишку кредиту на дату прийняття Кредитодавцем рішення про стягнення простроченої заборгованості в судовому порядку.

 

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1 Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

9.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

9.3. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір також у разі настання обставин, визначених п. 5.4.3. цього Договору.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ

10.1. Строк дії цього Договору становить                                          (років, місяців, днів тощо).

10.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.

10.3. Дія цього Договору припиняється:

10.3.1. Після закінчення строку, визначеного п. 10.1. цього Договору.

10.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

10.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 9.2. та 9.3. цього Договору.

10.4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до ст.631 ЦК України).

10.5. Позичальник підтверджує, що:

– отримав від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10.6. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням, в тому числі, того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.5 та один з оригіналів цього Договору.

10.7. Цей Договір складено в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

10.8. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „                   ” (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

11. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

 

Кредитна спілка “________________”

 

 

ПІБ

Місцезнаходження:

 

Місце проживання:

 

 

 

Тел:

 

Тел:

П/р №

 

Паспорт:

в

 

 

МФО

 

Ідентифікаційний код:

Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

/_____________/

 

/___________/

 

 

Договір отримав:

“____”_____________ 20_ р.       ____________________/____________/

 

 

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України», кредитною спілкою «_______________» ознайомлений.

 

“____”_____________ 20_ р.     ____________________/____________/

 


 

                                                                                                                        Додаток №1

                                                                                                                        до кредитного договору №____

                                                                                                                        від “___” __________ 20_ р.

 

 ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

 

1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата

Залишок

Нарахований процент

Погашено

 

Основна сума

Процент

 

Основна сума

Процент

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

       КРЕДИТОДАВЕЦЬ                                                                                                             ПОЗИЧАЛЬНИК

                                                                                          

Кредитна спілка «КС Володар»                                                                                       ____________________ (П.І.Б)

 

________________________ /П.І.Б./                                                                                   ____________________

м.п.                                                                                                                                                     (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТИЙ ДОГОВІР № __

 

м. ________

 

“___” __________ 20__ р.

 

Кредитна спілка “КС Володар”, іменована надалі “Кредитодавець”, в особі Голови Правління __________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та член Кредитної спілки “КС Володар” ____________________________, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, що їх надалі разом іменовано “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику споживчий кредит на засадах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кредитні кошти за цим Договором надаються Позичальнику на умовах відновлюваної кредитної лінії (надалі – „кредитна лінія” або "кредит") в межах встановленого кредитного ліміту (надалі – "кредитний ліміт). Загальний кредитний ліміт, що надається Кредитодавцем Позичальнику за даним Договором, становить _______________ (___________________) грн. ____ коп., при цьому після закінчення перших ____ (___________) календарних місяців строку кредиту, кредитний ліміт зменшується до _________ (_________________________) грн. ____ коп.

1.3. Кредит, що надається, за цільовим призначенням є комерційним кредитом.

 

2. СТРОКИ В ДОГОВОРІ

2.1 Кредит надається строком на ______________ (днів, місяців, років) від дати отримання Позичальником кредиту і повинен бути повернутий Кредитодавцю не пізніше «__» _________________ року.

2.2 Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит в день підписання Сторонами цього Договору єдиноразово або частинами в межах встановленого кредитного ліміту - траншами протягом 3 банківських днів з дати надання Позичальником відповідної заяви.

2.3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю фактично отримані суми кредиту та сплатити проценти за користування кредитом до закінчення строку, визначеного п. 2.1. цього Договору.

2.4. Кредит надається Позичальнику готівкою у касі Кредитодавця або (згідно заяви Позичальника) шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на рахунок, вказаний Позичальником у заяві, або згідно заяви Позичальника шляхом спрямування на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника. Ненадання Позичальником реквізитів свого рахунку в банку (надання реквізитів з помилками) або неявка Позичальника за отриманням кредиту готівкою через касу Кредитодавця (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), звільняє Кредитодавця від відповідальності за порушення зобов’язання, передбаченого п. 2.2. цього Договору.

2.5. Датою отримання кредиту Позичальником вважається дата видачі Позичальнику суми кредиту готівкою через касу Кредитодавця, а при безготівкових розрахунках – дата списання відповідної суми з рахунку Кредитодавця, при спрямуванні на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника – дата зарахування суми кредиту на поповнення добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільного додаткового пайового внеску Позичальника.

2.6. Датою повернення (погашення) кредиту так само як і датою сплати процентів вважається дата оформлення Кредитодавцем прибуткових касових документів на отримані суми, а при безготівкових розрахунках – дата зарахування коштів на рахунок Кредитодавця, при спрямуванні добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал або добровільних додаткових пайових внесків Позичальника на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення – дата прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

 

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою і становить ___ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. Проценти нараховуються за фактичне число календарних днів користування кредитом за виключенням дня отримання кредиту та включаючи дату його повернення.

3.2. Нарахування процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).

3.3. Якщо дата здійснення чергових платежів згідно Графіка платежів, що є Додатком №1 до цього Договору (надалі по тексту – Графік платежів) припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то здійснення платежів відбувається на наступний за вихідними (святковими, неробочими) днями робочий день Кредитодавця і це не вважається порушенням розрахунків.

3.4. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку:в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту.

3.5. Сторони домовились, що погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно Графіка платежів.

3.6. За будь-яких умов, у випадку порушення Позичальником вимог п. 3.5. даного Договору, з наступного дня плата за користування кредитом (проценти) буде становити ____ % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом.

3.7. З наступного дня, після виконання Позичальником своїх прострочених зобов’язань в повному обсязі, включаючи сплату процентів за процентною ставкою, визначеною п. 3.6 цього Договору, плата за користування кредитом буде нараховуватися відповідно до п. 3.1. даного Договору.

3.8. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту визначеного п. 2.1. цього Договору, так й після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем.

3.9. Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або згідно заяви Позичальника, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця, визначений розділом 11 цього Договору, або шляхом спрямування добровільного цільового внеску Позичальника у додатковий капітал (добровільних додаткових пайових внесків Позичальника) на погашення кредиту та процентів за його користування за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття спостережною радою (правлінням у разі делегування повноважень) кредитної спілки відповідного рішення.

3.10. Всі розрахунки між Сторонами ведуться виключно в національній валюті України.

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

4.1. Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом забезпечується ___________________ (заставою та/або порукою та/або неустойкою (штрафом, пенею) та/або іншими видами забезпечення, що не заборонені законодавством), шляхом __________________________________.

4.2. Відповідальність за оформлення забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства та всі витрати, пов’язані з таким оформленням, покладаються на Позичальника.

4.3. Крім визначеного п. 4.1. цього Договору забезпечення кредит також забезпечується всім належним Позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

4.4. Позичальник підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором належить йому (Позичальнику) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

 

5. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.1.1. Використовувати кредит за цільовим призначенням.

5.1.2. Надавати Кредитодавцю всі необхідні документи для здійснення перевірки використання кредиту за цільовим призначенням.

5.1.3. Вчасно здійснювати платежі щодо погашення кредиту і процентів, нарахованих за користування кредитом, відповідно до Графіка платежів.

5.1.4. Письмово повідомляти Кредитодавця про зміни місця проживання, роботи, контактних телефонів, прізвища або ім’я та інші обставини, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, строк протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.1.5. Укласти договір з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

5.1.6. Оплатити третім особам за свій рахунок пов'язані з виконанням цього Договору можливі витрати, а саме: оцінку предметів застави, державне мито, нотаріальні послуги, страхові платежі.

5.1.7. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту сплатити нараховані проценти за користування кредитом виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

5.2. Позичальник має право:

5.2.1. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

5.2.2. Звертатися до Кредитодавця з письмовим клопотанням про перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника причин.

5.3. Кредитодавець крім обов'язків, передбачених вищезазначеними пунктами цього Договору, зобов'язаний:

5.3.1. Письмово повідомляти Позичальника про зміни місцезнаходження, а також інших відомостей, зазначених у розділі 11 цього Договору протягом 15 робочих днів з моменту їх виникнення.

5.3.2. У разі письмового звернення Позичальника щодо перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових або інших ускладнень розглянути таке звернення протягом 15 робочих днів та дати чітку і однозначну відповідь. У будь-якому випадку перенесення строків платежів (повернення кредиту та/або сплати процентів) оформляється додатковим договором.

5.4. Кредитодавець має право:

5.4.1. Вимагати від Позичальника виконання ним умов цього Договору.

5.4.2. Вимагати від Позичальника укладення договору щодо забезпечення виконання зобов’язання Позичальником перед Кредитодавцем за цим Договором.

5.4.3. Вимагати дострокового повернення кредиту , строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) у разі порушення Позичальником встановленого цим Договором обов'язку цільового використання кредиту;

б) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів за користування кредитом на строк, що перевищує один календарний місяць;

в) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків;

г) несплати Позичальником більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків від суми кредиту;

д) невиконання Позичальником визначеного п. 5.1.6. цього Договору обов’язку щодо забезпечення кредиту.

5.5. Усі права та обов’язки Позичальника щодо цього Договору можуть за згодою Кредитодавця перейти до третьої особи.

5.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЩОДО ДІЙСНОСТІ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. При укладанні цього Договору Позичальник підтверджує що:

1) від є повністю дієздатним та щодо нього немає рішень судів (які набрали законної сили та не скасовані іншими рішеннями) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про розгляд судами справ з вказаним вимогами;

2) його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі;

3) він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;

4) він чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;

5) він вважає умови цього Договору вигідними для себе;

6) документи, надані їм для отримання кредиту є достовірними та відображають його реальний фінансовий стан на дату надання документів;

7) майно, яким забезпечується виконання зобов’язання за цим Договором належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

7.2. Порушенням умов цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених у п. 7.4. – 7.5. цього Договору

7.4. У разі своєчасного ненадходження (прострочення) повністю або частково, планового платежу встановленого Графіком платежів та за умови, що Позичальник не скористався правом передбаченим п. 5.2.2. цього Договору, за рішенням кредитного комітету Кредитодавця, Кредитодавець нараховує, а Позичальник зобов’язується сплатити пеню в розмірі 0,5% за кожен день прострочення від суми несплаченого платежу.

7.5. У разі прийняття Кредитодавцем рішення про стягнення процентів за користування кредитом та суми кредиту в судовому порядку внаслідок невиконання Позичальником зобов’язань, встановлених п.2.3, до Позичальника застосовується штраф у розмірі 50% від суми фактичного залишку кредиту на дату прийняття Кредитодавцем рішення про стягнення простроченої заборгованості в судовому порядку.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1 Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

9.2. Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом.

9.3. Кредитодавець має право достроково розірвати цей Договір також у разі настання обставин, визначених п. 5.4.3. цього Договору.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ

10.1. Строк дії цього Договору становить                                          (років, місяців, днів тощо).

10.2. Цей Договір є чинним з моменту його підписання обома Сторонами.

10.3. Дія цього Договору припиняється:

10.3.1. Після закінчення строку, визначеного п. 10.1. цього Договору.

10.3.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

10.3.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору в порядку, визначеному п.п. 9.2. та 9.3. цього Договору.

10.4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (відповідно до ст.631 ЦК України).

10.5. Позичальник підтверджує, що:

– отримав від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10.6. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням, в тому числі, того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.5 та один з оригіналів цього Договору.

10.7. Цей Договір складено в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

10.8. Після підписання цього Договору, який відповідає умовам „Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „                   ” (нова редакція)” чинного на дату підписання цього Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

11. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:

 

Кредитна спілка “________________”

 

 

ПІБ

Місцезнаходження:

 

Місце проживання:

 

 

 

Тел:

 

Тел:

П/р №

 

Паспорт:

в

 

 

МФО

 

Ідентифікаційний код:

Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

/_____________/

 

/___________/

 

Договір отримав:

“____”_____________ 20_ р.       ____________________/____________/

 

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України», кредитною спілкою «_______________» ознайомлений.

 

“____”_____________ 20_ р.     ____________________/____________/


 

                                                                                                                        Додаток №1

                                                                                                                        до кредитного договору №____

                                                                                                                        від “___” __________ 20_ р.

 

 ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

 

1. Цим Графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

Дата

Залишок

Нарахований процент

Погашено

 

Основна сума

Процент

 

Основна сума

Процент

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

2. Цей Графік укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

       КРЕДИТОДАВЕЦЬ                                                                                                             ПОЗИЧАЛЬНИК

                                                                                          

Кредитна спілка «КС Володар»                                                                                       ____________________ (П.І.Б)

 

________________________ /П.І.Б./                                                                                   ____________________

м.п.                                                                                                                                                     (підпис)